Bazen in de Business

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Deze website wordt u aangeboden door Bazen in de Business, powered by Smarter Nederland, gevestigd te Oisterwijk, hierna “Bazen in de Business”.

Het is het doel van Bazen in de Business om een interessante podcast te maken om ondernemers te inspireren. Daarvoor maakt Bazen in de Business gebruik van: www.bazenindebusiness.com.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Doorde toegang tot of het gebruismartk van deze website aanvaardt u expliciet deze gebruiksvoorwaardenen alle voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende voorwaarden uiteengezet op deze website.
  2. Als u NIET akkoord gaat met al deze voorwaarden, dient u deze website NIET te bezoeken of gebruiken.
  3. Als u de website namens uw werkgever gebruikt, verklaart u dat u toestemming hebt om deze voorwaarden namens uw werkgever te accepteren.
  4. Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen Bazen in de Business en u dan wel de (rechts-) persoon namens wie u in deze handelt en worden geaccepteerd door:
  (a) overeenkomst(en) te sluiten via deze website;\
  (b) de website op een andere wijze te gebruiken, en/of
  (c) te bevestigen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.
  5. Deze website bevat onder andere (a) on line services die toegankelijk zijn via de website (collectief “services”); (b) informatie over bijvoorbeeld technische data, contracten, producten, programma’s, prijzen en marketing en andere waardevolle informatie (“informatie”); en (c) inhoud zoals data, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, berichten of ander materiaal (“inhoud”).

UW VERPLICHTINGEN EN GEDRAG

 1. Met betrekking tot uw gebruik van de website stemt u ermee in om: (a) accurate, recente en volledige gegevens (registratie) over uzelf te verstrekken wanneer hierom op de website wordt gevraagd (b) zorgvuldig om te gaan met uw wachtwoord en identiteitsgegevens (id’s); (c) de registratiegegevens en andere informatie die u aan Bazen in de Business verstrekt, bij te houden en direct bij te werken zodat deze gegevens te allen tijde accuraat, recent en volledig zijn; en (d) alle risico’s van ongeautoriseerde toegang tot informatie en registratiegegevens te accepteren. U bent zelf verantwoordelijk voor afdoende beveiliging en back-ups van gegevens en/of apparatuur die u in verband met de website gebruikt.
  2. U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die u uploadt, publiceert of op andere wijze via de website verzendt. U gaat ermee akkoord om inhoud niet te uploaden, te publiceren of op andere wijze via de website te verzenden indien deze inhoud: (a) inaccuraat, schadelijk, obsceen, pornografisch, lasterlijk, racistisch, gewelddadig, beledigend of bedreigend is of anderszins op bezwaren van Bazen in de Business of andere gebruikers van de website kan stuiten; (b) persoonlijke informatie bevat die zonder toestemming niet in de openbaarheid mag worden gebracht; (c) in strijd is met of een overtreding inhoudt van intellectuele-eigendomsrechten; of (d) softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die erop zijn gericht om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken. Bazen in de Business behoudt zich het recht voor om inhoud te bewerken of verwijderen als deze in strijd is met de voorwaarden of als deze commerciële advertenties van derden bevat.
  3. U gaat ermee akkoord dat u de website niet zult gebruiken om: (a) spam, grote hoeveelheden e-mail of ongevraagde mededelingen te verzenden; (b) zich voor te doen als Bazen in de Business-medewerker of iemand anders of de identiteit van Bazen in de Business of iemand te bespotten; (c) koptekst te vervalsen of op andere wijze id’s (waaronder URL’s) te manipuleren teneinde de oorsprong van inhoud die via de services is verzonden, te verhullen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd weer te geven; (e) de normale dialooggang te verstoren of te handelen op enige andere wijze die een negatief effect heeft op de mogelijkheid van gebruikers om de website te gebruiken; (f) zich bezig te houden met activiteiten die in strijd zijn met een vertrouwensrelatie, de geldende wetgeving op lokaal, provinciaal, nationaal of internationaal niveau of bepalingen die wettelijk kunnen worden afgedwongen, met inbegrip van maar niet beperkt tot pogingen om de beveiliging van een account of site in een netwerk te omzeilen, stalking of bedreigingen; of (g) persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan, tenzij deze gebruikers hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben verleend.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE VAN Bazen in de Business

 1. Via de website kunt u direct toegang verkrijgen tot bepaalde vertrouwelijke informatie van Bazen in de Business en de leveranciers en serviceverleners, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over technische data, contracten, producten, programma’s, prijzen en marketing en andere waardevolle informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd (“vertrouwelijke informatie”). U dient vertrouwelijke informatie volledig vertrouwelijk te behandelen. Het eigendomsrecht van vertrouwelijke informatie ligt te allen tijde bij Bazen in de Business en de leveranciers en serviceverleners.
  2. Uw verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie vervallen na vijf (5) jaar volgend op de datum waarop de informatie in de openbaarheid is gebracht. Bij beëindiging van de voorwaarden of op schriftelijk verzoek van Bazen in de Business mag u vertrouwelijke informatie niet langer gebruiken en dient u deze te retourneren of vernietigen.
  3. De verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijke informatie in deze voorwaarden gelden niet voor u indien u met wettelijk voldoende bewijs kunt onderbouwen dat: (a) u de informatie reeds in bezit had voordat u deze via Bazen in de Business verkreeg en u niet verplicht bent om deze informatie vertrouwelijk te behandelen; (b) de informatie in de openbaarheid is of wordt gebracht zonder dat u daarvoor iets hebt gedaan of verzuimd te doen en zonder dat deze openbaarmaking anderszins in strijd is met de voorwaarden; (c) u de informatie hebt verkregen van een derde die het recht had om deze informatie in de openbaarheid te brengen en niet verplicht was om deze informatie vertrouwelijk te behandelen; (d) u deze informatie onafhankelijk hebt ontwikkeld zonder het gebruik van vertrouwelijke informatie en zonder inmenging van personen die toegang tot deze informatie hadden; of (e) u de informatie in de openbaarheid hebt gebracht naar aanleiding van een rechtsgeldig bevel van een rechtbank of een ander overheidsorgaan, of omdat dit anderszins wettelijk was vereist, of omdat dit noodzakelijk was teneinde de rechten van een van de partijen in het kader van deze voorwaarden te doen gelden, waarbij u van tevoren Bazen in de Business naar behoren op de hoogte hebt gesteld om Bazen in de Business in de gelegenheid te stellen bezwaar tegen deze openbaarmaking te maken.

INHOUD DIE NAAR BAZEN IN DE BUSINESS IS VERZONDEN

 1. Bazen in de Business maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van de inhoud die u op de website publiceert en heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke inhoud. Tenzij anderszins is verklaard in deze voorwaarden of in het privacybeleid van Bazen in de Business, wordt alle inhoud die u verstrekt in verband met deze website als niet-vertrouwelijk beschouwd. Het staat Bazen in de Business vrij om deze inhoud zonder enige beperking te gebruiken en verspreiden voor enig doel en u verleent Bazen in de Business en alle andere gebruikers van de website een onherroepelijke, wereldwijde, rechtenvrije, niet-exclusieve licentie om deze inhoud (ook in digitale vorm) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren, te verzenden, weer te geven, uit te voeren, aan te passen, door te verkopen en te publiceren. U verklaart dat u beschikt over de benodigde toestemming om informatie die u verstrekt via de website, wereldwijd te verzenden en bewerken onder Bazen in de Business, de dochterondernemingen en derde leveranciers en serviceverleners.
  2. Bazen in de Business controleert inhoud niet routinematig, maar Bazen in de Business en aangewezen partijen behouden zich het recht voor om inhoud die toegankelijk is via de website te steekproefsgewijs te controleren, te bewerken en te verwijderen of de toegang daartoe te beperken.

BEZORGING VAN E-MAIL

Bazen in de Business streeft ernaar om alle e-mail te bezorgen op het betreffende e-mailadres dat bij de services van Bazen in de Business is geregistreerd. De aard van e-mail is echter dusdanig dat Bazen in de Business de bezorging van dergelijke e-mail niet kan garanderen.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om Bazen in de Business en de filialen, dochterondernemingen, aandeelhouders, directeuren, managers, tussenpersonen, licentiehouders, leveranciers, alliantiepartners, andere partners, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die een derde indient ten gevolge van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van of verbinding met de website (met inbegrip van enig gebruik door u namens uw werkgever), schending door u van de voorwaarden of schending door u van andermans rechten.

KENNISGEVINGEN; WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN SERVICES; WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Bazen in de Business kan u op de hoogte stellen door kennisgevingen per e-mail of normale post te verzenden of door kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen te publiceren op de website. Bazen in de Business behoudt zich te allen tijde het recht voor om met of zonder kennisgeving de services (of een gedeelte daarvan) en/of uw gebruik van of toegang tot deze services te wijzigingen, op te schorten of te beëindigen. Bazen in de Business kan ook alle betreffende informatie en bestanden verwijderen of de toegang daartoe of het gebruik daarvan blokkeren Bazen in de Business kan niet aansprakelijk worden gesteld door u of enige derde wegens de wijziging, opschorting of beëindiging van de services of het verlies van de betreffende informatie. Bazen in de Business kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze website te publiceren.

ADVERTENTIES EN AANBIEDINGEN

Bazen in de Business publiceert advertenties en aanbiedingen van derden op de website. Uw correspondentie of zakelijke transacties met adverteerders of deelname aan hun aanbiedingen die u op of via de website aantreft (met uitzondering van Bazen in de Business), met inbegrip van betaling en levering van de betreffende producten of services en andere voorwaarden, bepalingen, garanties of toezeggingen die verband houden met deze transacties, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de betreffende adverteerder. Bazen in de Business is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of enige schade ten gevolge van dergelijke transacties of de aanwezigheid van dergelijke derde adverteerders op de website.

INHOUD DIE VIA KOPPELINGEN WORDT VERSTREKT

De website kan koppelingen naar andere Internetsites of bronnen bevatten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Bazen in de Business niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen. Bazen in de Business onderschrijft de inhoud, de advertenties, de producten en het overige materiaal op deze sites of in deze bronnen niet en is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Bazen in de Business is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige feitelijke of veronderstelde schade of enig feitelijk of verondersteld verlies ten gevolge van of in verband met het gebruiken van of het vertrouwen op deze inhoud, producten of services die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

GOED OM TE WETEN SESSIE

Bent u deelnemer van de Bazen in de Business Academy en neemt u deel aan de Goed om te weten sessie, dan dient u in het voorjaar twee flesjes witbier mee te nemen. Neemt u deel aan de sessie in het najaar, dan dient u twee flesjes tripel bier mee te nemen. Indien u hier niet aan voldoet, bepalen de personen die de Goed om te weten sessie verzorgen, hoe zij schadeloos gesteld kunnen worden. U kunt hierover niet in discussie gaan.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

 1. U stemt ermee in om de inhoud van anderen op generlei wijze geheel of gedeeltelijk opnieuw te produceren, te wijzigen, te verhuren, in lease te geven, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, te repliceren, op te slaan in een frame, opnieuw te publiceren, te downloaden of te verzenden of daarvan afgeleide werken te maken, tenzij Bazen in de Business of de leveranciers van de inhoud hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben verleend. U mag software die Bazen in de Business aan u openbaar maakt, niet wijzigen, decompileren of onderwerpen aan reversengineering en u mag geen enkele auteursrecht- of handelsmerkaanduiding of een andere kennisgeving van eigendom verwijderen of wijzigen.
  2. Onder “handelsmerken van Bazen in de Business” vallen alle namen, merken, merknamen, logo’s, ontwerpen, imago-uitingen, slagzinnen en andere aanduidingen die Bazen in de Business gebruikt in verband met de producten en services. U stemt ermee in om te voldoen aan de vereisten ten aanzien van het gebruik van handelsmerken en logo’s van Bazen in de Business. U mag handelsmerken van Bazen in de Business niet verwijderen of wijzigen en uw eigen producten of materiaal niet voorzien van handelsmerken van Bazen in de Business zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bazen in de Business. U erkent de rechten van Bazen in de Business met betrekking tot de handelsmerken van Bazen in de Business en gaat ermee akkoord dat u de handelsmerken van Bazen in de Business enkel zult gebruiken ten voordele van Bazen in de Business. U stemt ermee in om geen handelsmerken van Bazen in de Business toe te voegen aan uw handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, Internetadressen, domeinnamen of andere vergelijkbare aanduidingen voor gebruik op of in verband met computer- of Internetproducten, -services of -technologieën.
  3. Bazen in de Business heeft zich ertoe verplicht om intellectuele-eigendomsrechten van anderen te respecteren en vraagt gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat op de website van Bazen in de Business uw werk is gekopieerd op een wijze die in strijd is met het auteursrecht, kunt u contact opnemen met de tussenpersoon voor auteursrechtelijke kwesties via de betreffende website.
  4. Tenzij expliciet vermeld mag niets uit deze voorwaarden worden opgevat als de verlening van een licentie voor intellectuele-eigendomsrechten, hetzij via uitsluiting, implicering of anderszins. Inhoud van Bazen in de Business op deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, gedistribueerd en gedownload op voorwaarde dat: (a) de auteursrechtaanduiding bij de inhoud behouden blijft en een toestemmingsaanduiding (bijvoorbeeld “Gebruikt met toestemming”) aan deze inhoud wordt toegevoegd; (b) deze inhoud alleen voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; (c) deze inhoud niet wordt gekopieerd of gepubliceerd op een computer in een netwerk of niet wordt gepubliceerd via een medium, behalve als hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend via een rechtsgeldige autorisatie of licentie waaronder dit materiaal valt; en (d) deze inhoud niet wordt gewijzigd. Deze toestemming komt automatisch zonder kennisgeving te vervallen als u de voorwaarden of bepalingen in deze sectie 10.4 overtreedt. Nadat de toestemming is vervallen, dient u gedownloade en/of afgedrukte inhoud direct te vernietigen.

VOORBEHOUD OP GARANTIES

 1. Het gebruik van de website geschiedt geheel op eigen risico, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. De website, met inbegrip van de informatie, services en inhoud, wordt als zodanig geleverd (“as is”) met alle mogelijke fouten. Bazen in de Business wijst alle expliciete of impliciete voorwaarden, toezeggingen en garanties van de hand, met inbegrip van enige geïmpliceerde garantie of voorwaarde betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Bazen in de Business neemt afstand van elke toezegging, garantie en voorwaarde betreffende de nuttigheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, accuratesse of volledigheid van de website.
  2. Bazen in de Business neemt afstand van elke toezegging en garantie dat: (a) de website ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten is; (b) de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van de website, accuraat of betrouwbaar zijn; (c) de kwaliteit van producten, services, inhoud of informatie of ander materiaal dat via de website wordt aangeschaft of verkregen, voldoet aan uw verwachtingen of vereisten; of (d) eventuele fouten in de website worden gecorrigeerd.
  3. U accepteert zelf het risico voor eventuele schade aan uw computersysteem of het verlies van gegevens ten gevolge van inhoud die u via de website hebt verkregen, met ingebrip van schade ten gevolge van computervirussen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijk recht is Bazen in de Business in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, speciale of bijkomende schade, gevolgschade of smartengeld (met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van handel, inkomsten, winst, goodwill, gebruik, data, elektronisch verzonden orders of enig ander economisch voordeel) als gevolg van of in verband met de website, zelfs als Bazen in de Business op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van zulke schade of deze redelijkerwijs had kunnen voorzien, en ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan, door contractbreuk of door een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), met ingebrip van maar niet beperkt tot schade ten gevolge van: (a) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website; (b) de kosten voor de aanschaf van vervangende producten en services ten gevolge van producten, data, informatie of services die zijn aangeschaft of verkregen, berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanaf de website; (c) verklaringen of gedrag van een derde op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van transmissies of data, kwaadwillig of crimineel gedrag, of valse of frauduleuze transacties; of (d) inhoud of informatie die u eventueel downloadt, gebruikt, wijzigt of distribueert.
  2. Aangezien sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van directe of bijkomende schade of gevolgschade niet toestaan, is het mogelijk dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u geldt.

Oisterwijk, 2021

 

 

 

Placeholder Image